Anunţ de publicitate Achiziţie directă – DOTARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ MĂDÂRJAC – 16.02.2024

COMUNA MĂDÂRJAC, in calitate de autoritate contractanta, prin prezenta va invita sa participaţi la procesul de achiziție publică pentru obiectivul de investiții: Echipamente IT și mobilier în cadrul proiectului “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNA MĂDÂRJAC, JUDEȚUL IAȘI” în cadrul apelului de proiecte F- PNRR-Dotari-2023-2847, echipamente digitale a unităţilor de învăţământ.

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publica: Anunţ de publicitate-achizitie directa, in conformitate cu art. 7 alin. (5) si alin. (7) lit a) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice republicata.

 1. Finanţarea se face în cadrul proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe – Competiţia 2023, Pilonul VI. Politici pentru noua generaţie Componenta C15: Educaţie, COMPONENTA C15: EDUCAŢIE.

Cod CPV principal: 30213000-5 – Computere personale (Rev.2)

Cod CPV secundar: 30213000-5, 30195200-4, 32342410-9, 30232130-4, 32342300-5, 48000000-8

Valoarea estimata: 205.101,00 lei fara TVA

 1. Modul de prezentare a ofertei: Registratura Primăriei Comunei Mădârjac, adresa : Str. Principală, nr. 1, localitatea Mădârjac, Judeţ Iași. Cod postai 707290.

Oferta va fi prezentata astfel:

Într-un plic închis (sigilat), care va fi marcat in mod vizibil cu adresa autoritatii contractante, obiectul achiziţiei si cu menţiunea „A nu se deschide inainte de data de 23.02.2024, ora 12.00″.

Daca plicul sigilat nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.

Oferta depusa de operatorul economic alaturi de documentele de calificare solicitate la punctul 7 trebuie sa cuprindă:

Propunerea financiara: Se va intocmi in conformitate cu caietul de sarcini, formular (Secţiunea Formulare) si legislaţia in vigoare.

Propunerea tehnica: Se va intocmi in conformitate cu caietul de sarcini, formular (Sectiunea Formulare) si legislaţia in vigoare.

Se vor respecta cerintele minimale puse de autoritatea contractanta/achizitor, ar fi indicat sa se regaseasca o coloana cu caracteristicile minimale obligatorii, asa cum sunt descrise in standardele de echipare din Ordinul 3677/2023 (ANEXA 1).

Nota: Documentele de calificare, Propunerea financiara si Propunerea tehnica vor fi semnate si stampilate olograf de către ofertant.

 1. Limba de redactare a ofertei: romana
 2. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile fata de data transmiterii acestora.
 3. Preţul ofertei este ferm si va fi exprimat in lei, fara TVA. Nota: Nu se accepta actualizarea preţului contractului.
 4. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: Preţul cel mai scăzut, cu condiţia prezentării cerințelor și tuturor documentelor solicitate la punctul 2 si la punctul 7 din prezentul anunţ.
 5. Documente solicitate:
 6. Scrisoare de înaintare (Formularul 1);
 7. Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art. 164 din LEGEA 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 2);
 8. Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. (Formularul 3);
 9. Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. (Formularul 4);
 10. Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Formularul 5);
 11. Declaraţie privind acceptarea condiţiilor contractuale si îndeplinire a contractului (Formular 6)
 12. Formularul de oferta (Formular 7) si Anexa la Formularul de oferta;
 13. Împuternicire, daca este cazul (Formular 8);
 14. Declaraţie respectare art.51 din legea 98/2016, privind achiziţiile directe (Formular 9) j) Acord de asociere (Formular 10)- daca este cazul
 15. Acord de subcontractare ( Formularul 11)- daca este cazul I) Formular propunere tehnica (Formular 12)
 16. Declaraţia privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relaţiilor de munca si privind respectarea legislaţiei de securitate si sanatate in munca ( Formular nr. 13)
 17. Declarație privind respectarea măsurilor prevăzute în P.N.R.R pentru implementarea principiului DNSH – ,,Do no Significant Harm” (,,A nu prejudicia în mod semnificativ”)
 18. Certificat constatator emis de ONRC din care rezulta obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
 1. Prezentarea ofertei

Toti cei interesati își vor posta oferta în CATALOGUL ELECTRONIC SICAP, cu denumirea: Echipamente IT și mobilier în cadrul proiectului ‘DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNA MĂDÂRJAC, JUDEȚUL IAȘI” în cadrul apelului de proiecte F- PNRR-Dotari-2023-2847, echipamente digitale a unităţilor de învăţământ.

Preţul postat in catalogul electronic va reprezenta valoarea totala a ofertei financiare, fara TVA. Autoritatea contractanta va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut, care va deveni castigatoare dupa prezentarea si îndeplinirea condiţiilor mai sus mentionate, respectiv prezentarea documentelor de calificare, propunerii financiare si propunerii tehnice. Nerespectarea denumirii poate duce la imposibilitatea selectării de către autoritatea contractanta a ofertelor.

Eventualele clarificari vor ti trimise pe adresa de email: primariamadarjac@yahoo.com

Răspunsurile vor fi publicate la adresa: https://www.comunamadarjac.ro/

 

 1. Condiţii contract
 • Durata contractului = contractul intra in vigoare de la data semnării de către ambele parti si produce efecte pana la incheierea procesului verbal de recepţie finala a bunurilor. Perioada de livrare este de maxim 30 zile de la data transmiterii Notei de comandă.
 • Preţul final al contractului va fi preţul ofertei castigatoare.
 • Orice menţiune a ofertantului care nu este in acord cu prezentul anunţ si documentele conexe duce la respingerea ofertei.
 • Documentaţia va fi predata astfel:

In 1 exemplar original pe suport de hârtie, si in format electronic pe CD, ori pe adresa de email (format editabil si pdf)

Predarea se va face la sediul Autoritatii Contractante si va fi insotita de un proces-verbal de predare-primire, care va fi confirmat de beneficiar din punct de vedere calitativ.

La oferta de baza NU se accepta oferte alternative.

 1. Plata preţului contractului se va efectua prin virament bancar in contul operatorului economic.
 2. Data limita de publicarea ofertei financiare pe site-ul https://www.comunamadarjac.ro/, este: 23.02.2024, ora 12.00
 1. Ofertele publicate in alt termen decât cel oferit de Autoritatea Contractanta, respectiv data publicării prezentului anunţ si termenul limita de primire oferte, nu vor fi luate in considerare. Pentru a asigura identificarea ofertelor de pret in catalogul SICAP, operatorii economici sunt rugaţi sa transmita un e-mail la adresa primariamadarjac@yahoo.com in care sa confirme incarcarea ofertei, si sa menţioneze denumirea poziţiei, nr. de referinţa, data si ora la care a fost postata oferta in catalogul electronic SICAP.

     12 Informaţii suplimentare:

Documentele de mai sus impreuna cu oferta ferma de pret și oferta tehnică se introduc intr-un plic marcat cu adresa Autoritatii Contractante si se vor depune la Registratura Primăriei Comunei Mădârjac; dupa selectarea ofertantului clasat pe locul I, acesta va fi contactat de Autoritatea Contractanta pentru intierea cumpărării directe din catalogul electronic SICAP și solicitarea alte documente suplimentare.

In situatia in care ofertantul cu preţul cel mai scăzut nu va îndeplini condiţiile de participare/refuza incheierea contractului, poate fi selectat/contactat ofertantul clasat pe locul doi.

Publicarea prezentei are rol de informare/publicitate, nu obliga autoritatea contractanta la niciun fel de act/fapt juridic lasand la aprecierea acesteia iniţierea si finalizarea achiziţiei. Scopul acestui anunţ este acela de a determina operatorii economici sa-si inscrie ofertele de pret in catalogul electronic astfel incat la data demararii achiziţiei directe si a verificării catalogului electronic. Autoritatea Contractanta sa fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori inscrisi in catalogul electronic care sa-i satisfaca necesitatea de a achiziţiona echipamentele IT pentru obiectivul de investiții: Echipamente IT și mobilier în cadrul proiectului “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNA MĂDÂRJAC, JUDEȚUL IAȘI” în cadrul apelului de proiecte F- PNRR-Dotari-2023-2847, echipamente digitale a unităţilor de învăţământ.

CAIET DE SARCINI MADARJAC echipamente IT (actualizat)

I9 Fise tehnice – ECHIPAMENTE TIC Săli de clasă UIP cu specificatii minime Ordin

I11 Fise tehnice – CABINETE SCOLARE cu specificatii minime Ordin

I11 Fise tehnice – LABORATOR DE ȘTIINTA (echipament digitale) UIP cu specificatii minime Ordin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *